โครงการประกวดแบบ

กู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม Heritage in Danger

นิยามของการกู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรมสำหรับการประกวดครั้งนี้

มรดกสถาปัตยกรรม หมายถึง สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ ที่อาจถูกปล่อยทิ้งร้างหรือละเลยจนเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยการระบุคุณค่าของสถาปัตยกรรมดังกล่าว อาจเป็นในเชิงศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม 

 

การกู้ชีพ หมายถึง การเสนอแนวคิดในการออกแบบเพื่อฟื้นฟูมรดกสถาปัตยกรรมดังกล่าวให้คืนกลับมาเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป โดยคณะกรรมการเปิดกว้างให้ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์ได้เต็มที่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาคุณค่าของมรดกนั้นๆไว้ด้วย นอกจากนี้ แนวทางในการกู้ชีพควรอยู่บนหลักพื้นฐานของความเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยทีมที่เข้าร่วมประกวดสามารถนำเสนอแนวทางในการบูรณะได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้ประโยชน์หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในหมู่นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ในการเฟ้นหามรดกสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในท้องถิ่นของตน ที่กําลังประสบปัญหาเสื่อมโทรมหรือถูกทําลายจากการขาดการบํารุงรักษาหรือการใช้สอยที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อดํารงไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 • ผู้เข้าประกวด 1 ทีม ต้องประกอบด้วยนิสิตหรือนักศึกษาจํานวน 3 -5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา จํานวน 1 คน โดยแต่ละสถาบัน สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม

3. ขั้นตอนและรายละเอียดของการประกวดแบบ

 

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกโครงการ สถาบันละอย่างน้อย 1 โครงการ

ให้แต่ละทีมนําส่งชื่อโครงการและรายละเอียดอาคารที่เสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) พร้อมรายชื่อทีมงานและชื่อสถาบัน โดยจัดส่งเป็น Digital file ต่อคณะกรรมาธิการส่วนภูมิภาคของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อดําเนินการคัดเลือกอาคารที่เหมาะสมในการพัฒนาผลงานต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม สถาบันการศึกษาละอย่างน้อย 1 โครงการ เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันฯ และทางสมาคมฯ จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
 

สามารถส่งผลงานได้ที่กรรมาธิการส่วนภูมิภาค ดังนี้

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่สถาบันการศึกษานําส่งโครงการเพียงแห่งเดียว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในขั้นที่ 1 สามารถนําเสนอโครงการใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการคัดเลือก

 

ขั้นตอนที่ 2 นําส่งผลงานรอบแรก

เมื่อแต่ละสถาบันได้รับการประกาศผลคัดเลือกโครงการแล้ว ให้ดําเนินการนําส่งผลงานออกแบบโดยจัดทําผลงานในรูปแบบ Digital file ซึ่งได้รับการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) ให้เหมาะสมสําหรับการพิมพ์ลงบนบอร์ดจัดแสดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ซึ่งวางอยู่ในแนวราบและสามารถเดินชมโดยรอบได้ (ดูแบบพื้นที่จัดแสดงที่แนบมา) ทั้งนี้ให้นําส่ง Digital file ดังกล่าวมาทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ E-mail : asaheritage.central@gmail.com

ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกโครงการเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ

จํานวน 7 ทีม เมื่อทางสมาคมฯ ได้รับผลงาน Digital file จากขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการกลางจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดจํานวน 7 โครงการให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยจะประกาศผลพร้อมมอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบแนวคิดและจัดเตรียมผลงานขั้นสุดท้าย จํานวน 25,000 บาทต่อทีม สําหรับจัดแสดงและนําเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินในงานสถาปนิก'63 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 นําส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ

รูปแบบผลงานที่ต้องนําส่งในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย

 • Digital file ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสําหรับการพิมพ์ลงบนบอร์ดจัดแสดงขนาด 1.60 x 1.60 ม. ที่วางอยู่ในแนวราบ และสามารถเดินชมโดยรอบได้

 • หุ่นจําลอง 3 มิติ (สําหรับติดตั้งร่วมกับบอร์ดจัดแสดง)

 • สื่อจัดแสดงอื่นๆตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 5 ตัดสินรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

ในงานสถาปนิก'63 เมื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 7 ทีม นําส่งและติดตั้งผลงานในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้แล้วเสร็จ แต่ละทีมจะต้องนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินทีมชนะเลิศจํานวน 1 ทีม และรองชนะเลิศอีก 6 ทีม โดยให้เวลาในการนําเสนอ ทีมละ 20 นาที สําหรับผลงานที่ไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้พิจารณาจัดเตรียมพื้นที่และติดตั้งบอร์ดแสดงผลงาน โดยจัดเป็นนิทรรศการด้วยสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานที่เข้าร่วมของนิสิตและนักศึกษาในงานสถาปนิก'63 อย่างเหมาะสม

4. รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

5. กําหนดการส่งผลงาน

การคัดเลือกโครงการ

 • วันนี้- 19 มกราคม 2563  : เชิญชวนและประชาสัมพันธ์โครงการกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 • วันที่ 20 มกราคม 2563    : นําส่งชื่อโครงการ (ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้กรรมการภูมิภาคคัดเลือก  

 • วันที่ 31 มกราคม 2563    : ประกาศผลการคัดเลือกชื่อโครงการ (ตามเอกสารแนบ)

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563    : วันสุดท้ายของการนําส่งชื่อโครงการฯ ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรก

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์2563   : ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อโครงการทั้งหมดทุกภูมิภาค

 • วันที่ 1 มีนาคม 2563        : วันสุดท้ายสําหรับการเปิดรับผลงาน ออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) ให้เหมาะสม สําหรับการพิมพ์ลงบนบอร์ดจัดแสดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.20x1.20 ม. ซึ่งวางอยู่ในแนวราบและสามารถเดินชมโดยรอบได้กรรมการส่วนกลางพิจารณาผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 7 ทีม การส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ

 • วันที่ 10 มีนาคม.2563      : ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ และมอบค่าสนับสนุนทั้ง 7 ทีม

 • วันที่ 27 เมษายน 2563     : ทีมที่เข้ารอบนําส่งและติดตั้งผลงานรอบชิงชนะเลิศที่งานสถาปนิก อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพค เมืองทองธานี

การตัดสินรางวัล

 • วันที่ 29 เมษายน 2563       : นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและตัดสินรางวัลในงานสถาปนิก'63

6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 การคัดเลือกโครงการ
คณะกรรมการจํานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

 • ผู้แทน สมาคมสถาสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 ท่าน

 • ผู้แทนกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา 3 ท่าน

 • ผู้แทนกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ 3 ท่าน

 • ผู้แทนกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 3 ท่าน

 

6.2 การคัดเลือกผลงานรอบแรกและตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
คณะกรรมการจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. คุณดวงฤทธิ์ บุญนาค จาก บริษัท ดวงฤทธิ์ บุญนาค จํากัด
2. คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ จาก บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จํากัด
3. คุณจูน เซคิโน่ จาก บริษัท จูน เซคิโน จํากัด
4. ผู้แทนกรรมาธิการส่วนกลาง 1 ท่าน
5. ผู้แทนกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา 1 ท่าน
6. ผู้แทนกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ 1 ท่าน
7. ผู้แทนกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 1 ท่าน

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุรยุทธ วิริยะดํารงค์ คณะกรรมการดําเนินงานฯ โทร. 081-829-4847
คุณกัลยาพร จงไพศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสถาปนิก โทร. 02-319-6555 ต่อ 206
email. asa.kanlayaporn@gmail.com, โทร. 081-0487771

สำหรับโครงการประกวดแบบสำหรับนิสิตนักศึกษาของงานสถาปนิก'63 "มองเก่า ให้ใหม่: Refocus Heritage" สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนของนักออกแบบรุ่นใหม่ มาร่วมทำภารกิจ "กู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม" โดยนำเสนอแนวคิดในการดูแล ปรับปรุง บูรณะ สถาปัตยกรรมที่อาจเคยมีคุณค่าในอดีตของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

 • Facebook
 • Line_Rounded_Solid_icon_edited
 • Instagram
 • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com