โครงการคัดเลือกผลงานสำหรับนิทรรศการ ASA MEMBER


ถึงเวลาสถาปนิกอัพเดตผลงานและโชว์ไอเดียสดใหม่ให้โลกรู้

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเหล่าสมาชิก ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกสำหรับจัดแสดงในนิทรรศการ ASA MEMBER ภายในงานสถาปนิก’61 กับแนวคิดความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพื้นถิ่น (Vernacular Living) "Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา”

> เทมเพลตสำหรับส่งผลงาน ASA MEMBER

> ส่งผลงาน ASA MEMBER

ASA MEMBER ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม กับวิถีชีวิตพื้นถิ่น ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอ ไปตามแต่ละยุคสมัยสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ความหมายของคำว่าพื้นถิ่นเปลี่ยนไปด้วย กว่าจะมาถึงสิ่งที่เรียกว่า “สถาปัตยกรรมสมัยใหม่” อย่างทุกวันนี้ รูปแบบสถาปัตยกรรมล้วนมีการพัฒนามาจากความเป็นพื้นถิ่นทั้งสิ้น เดิมทีมนุษย์เราหยิบวัสดุอุปกรณ์จากสิ่งใกล้ตัวตามถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ผสมผสานกับความรู้ด้านการก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มาสร้างสรรเป็นสิ่งก่อสร้างที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ นับเป็นภูมิปัญญาชาญฉลาด เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นแต่ละที่ในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี หากเรามองสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนี้เป็นเกณฑ์ ย่อมมีความแตกต่าง อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต วัสดุ การเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เข้ามามีอิทธิพลกับศาสตร์ทุกแขนง ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว สถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นในปัจจุบันนี้ จะยังสัมพันธ์กันในรูปแบบใด? หรือวิถีชีวิตพื้นถิ่นจะแสดงตัวออกมาผ่านสถาปัตยกรรมได้อย่างไร?

รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน

นิทรรศการ ASA MEMBER 2018 นี้มีลักษณะเป็น Pavilion ไม้ไผ่ โดยสิ่งที่ทาง ASA จัดเตรียมไว้ให้ คือฐานโมเดลไม้ที่วางอยู่บนโครงไม้ไผ่ มีขนาดฐานโมเดลหน้ากว้าง 1.20 x ลึก 1.08 เมตร สูงจากพื้นขึ้นมา 0.75 เมตร รูปแบบดังที่แสดงในภาพ Plan / Isometric ด้านล่าง (อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยในภายหลัง)

ในส่วนของผลงานที่ทางสมาชิกต้องนำมาจัดแสดงเองจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

1) ส่วน งานออกแบบ เสนองานในรูปแบบ งานสถาปัตยกรรม ผ่านหุ่นจำลอง หรือวัตถุสามมิติ โดยอาจเป็นงานทั้งชิ้นที่เสร็จสมบูรณ์ หรือ งานส่วนหนึ่งส่วนใดของงานสถาปัตยกรรม ผลงานต้องมีความเป็นพื้นถิ่นอยู่ในงาน ต้องสอดคล้องกับโจทย์ โดยต้องหยิบยกและอธิบายความหมายของพื้นถิ่นออกมาให้ชัดเจน อาจเป็นในแง่ วัสดุ ขบวนการ หรือสังคม ฯลฯ

- ผลงานจะตั้งอยู่บนฐานขนาด หน้ากว้าง x ลึก = 1100 x 1000mm (ฐานสูงไม่เกิน 150mm)

- ผลงานมีความสูง(รวมฐานโมเดล) ไม่เกิน 1000mm (จะต้องนำมาวางลงบนฐานที่ทางนิทรรศการเตรียมไว้ให้ ขนาดหน้ากว้าง x ลึก = 1200x1080 mm / สูง = 750mm)

2) ส่วน คำอธิบาย (กำหนดตำแหน่งวาง ที่มุมขวาล่างของฐานโมเดล) คือส่วนเขียนคำอธิบายแนวความคิดของงานออกแบบ ที่นำเสนอถึงความเป็นพื้นถิ่นที่ไม่ธรรมดา ในรูปแบบตัวอักษร และ/หรือ แผนภาพ (Diagram) ขนาดไม่เกิน A4 (ตามแบบฟอร์ม “Template_ASAMember2018”)

**ทั้งนี้ ผลงานที่นำมาจัดแสดงในงานนั้น ต้องเป็นผลงานเดียวกับที่ส่งเข้าคัดเลือก โดยจะสงวนสิทธิให้แสดงผลงาน เฉพาะผลงานที่มีลักษณะตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด

การคัดเลือกผลงาน

1) การคัดเลือกผลงาน จะพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่

1.1) นายบรรจง เกียรติสิงห์นคร (PO Design)

1.2) นายปิตุพงษ์ เชาวกุล (SUPERMACHINE STUDIO)

1.3) นายรุจนัมพร เกษเกษมสุข (SOOK ARCHITECTS)

2) พิจารณาจากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอแนวความคิดของโครงการออกมาได้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย มีประเด็นที่

น่าสนใจรวมถึงต้องสอดคล้องกับโจทย์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ

หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ไม่สามารถจัดแสดงได้ออก สำหรับผลงานที่มีรูปแบบ รายละเอียด และขนาดไม่ตรงตามข้อกำหนดของการแสดง ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การจัดส่งผลงานเข้าเพื่อร่วมคัดเลือก

1) จัดส่งข้อมูลของผลงานที่จะนำมาจัดแสดง ให้ส่งผ่านทาง Website : http://www.asaexpo.org

2) เลือก Register ที่หัวข้อ “ASA MEMBER 2018” กรอกรายละเอียดเพื่อสร้าง ID Project ในการส่งผลงาน

3) Upload ผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .zip โดยตั้งชื่อด้วย Peoject ID ซึ่งภายในไฟล์ต้องประกอบไปด้วย

- ข้อมูลสรุปโครงการ

แสดงผลงานที่ออกแบบ ให้เห็นภาพชัดเจน (Plan, Section, Elevation, Perspective, Isometric) แสดงคำอธิบายที่มาของผลงาน ความยาวไม่เกิน 100 คำ และแผนภาพ แนวคิด (Diagram) พร้อมรายละเอียด วัสดุ และ ขนาดหุ่นจำลองที่ชัดเจน (กว้าง x ยาว x สูง) และแจ้งให้ชัดเจน หากต้องการไฟหรืออุปกรณ์เฉพาะเพิ่มเติม

* กำหนดส่งไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB

- ข้อมูลเพื่อนำผลงานแสดงใน http://www.asaexpo.org

แนบรูปภาพผลงาน ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 5 รูป ซึ่งสามารถเป็นรูปที่แสดงถึงทัศนียภาพ (Perspective) / Drawing / Diagram ทั้งนี้เมื่อผลงานของท่านผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว ทาง ASA จะนำข้อมูลดังเกล่ามาแสดงใน Website ( เมื่อ Upload ผลงานแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ การส่งผลงานได้บนหน้า Website )

4) เมื่อผลงานท่านได้รับเลือก ทางคณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งตามกำหนดการ

กำหนดการ

1. วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

2. แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

3. ติดตั้งผลงาน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

4. จัดแสดงผลงาน วันอังคารที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

5. เก็บผลงานคืน วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:00 น.

#ASAMEMBER #ASANews #Competition

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com