คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Project Coordinator : ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์

Student : วงศ์พัทธ์ เจียมวิจิตร


ASA-Com-120255119309


"อย่าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืน" "อย่าเคาะจานตอนกินข้าว" กุศโลบาย นับเป็นองค์ความรู้พื้นถิ่นที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมา กุศโลบาย ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเกรงและกลัว พร้อมการปฏิบัติตามไปในทางที่เหมาะสม กุศโลบาย มาจากคำว่า กุศล+อุบาย กุศลในที่นี้ หมายแทนถึง ความจริง ในรูปแบบของความหวังดี อุบาย คือการสอนโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมในการพูดอย่างแยบยล

การออกแบบ ได้ให้ความสำคัญของมุมมองของคนในแต่ละวัยที่แตกต่างกัน โดยค่อยๆแปรเปลี่ยนจากสิ่งที่เชื่อ แล้วค่อยๆ จาง หาย ลดหลั่น จนค้นพบความจริงที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในแต่ละระดับมุมมอง ตามวัย

ด้านวัสดุและงานก่อสร้าง นอกจากอิฐประสานและปูนก่อแล้ว งานออกแบบ ได้ใช้แผ่นเหล็กรองรับส่วนที่ต้องการให้เกิดการยื่นวัสดุก่อออกมา พร้อมทั้งมีการติดดวงไฟภายในผลงานด้วย
The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com